ارتش سوریه و دفاع  وطنی و دروزی های بومی روستای حضر موفق شدند ضمن شکستن محاصره ی این روستا ، تپه های (تلول) احمر را هم از چنگ مسلحین خارج کنند .
مسلحین تروریست که زیر پرچم مشترکی به نام جیش الحرمون اقدام به انجام این عملیات کرده بودند ، پس از تحمل ضربات سخت از ارتش به سمت بیت جن و مجدل الشمس عقب نشینی کردند .
البته درگیریهای ارتش و دورزها با مسلحین تروریست در بلندیهای غربی و جنوب غربی روستا ادامه دارد .
امیدوارم ارتش سوریه و دورزی ها بتونند تا ظهر فردا این مناطق رو نگه دارند و تثبیت کنند .

از جنوب این مناطق هم خبر میرسد که حمله ی مسلحین به تل بزاق و تل کروم و جبا ، توسط ارتش سوریه دفع شد و مسلحین از این مناطق هم عقب نشینی کردند .

نقشه با کیفیت بالاتر : http://s2.img7.ir/xmRRq.jpg