منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمــراه جهان راه مجویید

نزدیکترین راه به الله حسین است