اهالی تلصفیه بعلبک برای نیروهای مقاومت در جرود قلمون غذا ارسال میکنند ...

یاد جنگ تحمیلی خودمون افتادم