با اینکه خبرهای اعزام پیشمرگه ها یک هفته هست که در رسانه ها پخش میشه ، هنوز این نیروها به داخل کوبانی نرسیده اند .. باید دید با ورود این تعداد نیرو چه تغییراتی در جبهه ی نبرد ایجاد خواهد شد