ارتش سوریه روستای حرمل در جنوب دیرحافر را آزاد کرد .