رزمندگان اسلام از قلمون :

خواهرم حجاب تو از خون من با ارزش تر است ...

تاریخ تکرار میشود ، اینبار در کوههای قلمون