جنگنده ی سوری بر فراز منطقه ی الدخانیه ی جوبر ..

ارتش منطقه ی معروف به برمودا در جوبر رو هم تسخیر کرد و مسلحین بعد از دست دادن تونلها عقب نشینی کردند .