آمریکا سلاح سنگین زرادخانه های ارتش لیبی را به سوریه می فرستد.
خمپاره، موشک، موشک های ضد رزه و ضدهوایی های دوش پرتاب از این جمله هستند.
قبل از دسامبر(زمستان) 2012، حداقل در تابستان 2012 در حالی که هنوز یک سال از شروع ناآرامی ها نگذشته بود، آمریکا شروع به ارسال سلاح های سنگین خارجی به شورشیان سوری کرده بود.
لینک : اینجا