دیروز دروزیهای ساکن قنیطره مراسم عزای 4 نفر از نیروهای مردمی که در حمله ی اسراییل به شهادت رسیدند را برگزار کردند .