در سکوت مجامع به اصطلاح بین المللی ، همچنان آل سعود بهمراه رفقایش به جنایات خودش ادامه میده و روزانه مردم بیگناه یمن رو به خاک و خون و آتش میکشه .

هر روز بمباران ...

تصاویر زیر گوشه ای از این جنایات در بمباران امروز ضحیان صعده هست .