جشن و آتشبازی شروع سال میلادی در دبی که محوریت اون با آتشبازی برج خلیفه صورت میگرفت امسال به صورت جالبی با آتشسوزی هتل 60 طبقه در مجاورت برج همزمان شد.همونطور که میبینید آتشبازی در حالی شروع شده که دود ناشی از سوختن برج 60 طبقه هنوز به وضوح دیده میشه.