بر اساس منابع نزدیک به المصدر جزئیات این طرح شامل مصالحه بین ارتش و جبهه اسلامی در محله های هنانو ، بنی زید ، صلاح الدین ، راموسه ،حندرات ، شیخ سعید ، اللیرمون میباشد .

تنها منطقه ای که اشاره نشد محله ی شیخ مقصود است که در کنترل کردها میباشد .. به احتمال زیاد دلیل امر نبودن درگیری خاص در این منطقه است .

 

طرح پیشنهادی مشابه طرح صلح منطقه ی حمص قدیم است که در آن ارتش سوریه به مسلحین اجازه میدهد بدون درگیری وخونریزی از شهر خارج شوند و شرایط انتقال را نیز فراهم کند. مسلحین قبل از خروج باید سلاحهای خود را تحویل داده و به مناطق مرزی ترکیه در شمال حلب منتقل شوند.

ارتش سوریه نیز باید به نیروهای سازمان ملل اجازه ورود به داخل شهر و مناطق مورد مناقشه دهد و در این مناطق ایست های بازرسی متعدد دایر شود.

پس از پیشنهاد این طرح از سوی سازمان ملل هنوز هیچکدام از طرفین اقدام رسمی انجام نداده اند ؛ با این حال امیدواری هایی وجود دارد.

B1siRC1CIAAn-jf_copy~0.jpg