تعدادی از زیر مجموعه های ارتش آزاد در جنوب سوریه ، موسوم به جبهه ی جنوبی در طی بیانیه هایی از جبهه النصره ابراز براعت کردند .

مسلحین ارتش آزاد مانند جیش الاول که در جنوب سوریه معروف هست و اسم و رسمی برای خودش بپا کرده ، جیش الیرموک ، فیلق الاول و سیف الشام و ... دارند خودشون رو از جبهه النصره جدا میکنند ...

اوضاع داره داغ و داغ تر میشه ..

این اعلام جدایی میتونه اوضاع رو در جنوب دست خوش تغییرات عمده قرار بده