چه می توان گفت از تراژدی سوریه.....
زمانی آمریکا و ترکیه با مسلحین و کردها علیه دولت سوریه،
زمانی کردها و مسلحین ضد داعش،
زمانی کردها و مسلحین ضد همدیگر،
زمانی آمریکا و ترکیه با مسلحین بدون کردها علیه دولت سوریه،
زمانی ترکیه و مسلحین ضد کردها،
زمانی کردها و آمریکا ضد ترکیه و مسلحین،
روابط بین گروهی در سوریه عملا به جزیره های مجزا تقسیم شده؛ گروه ها با توجه به منافع در این جزیره ها روابط متفاوت دارند. مسلحین در خطوط نبرد هم پیمان و در پشت خطوط درگیرند، آمریکا در غرب فرات با مسلحین و ترکیه همپیمان و در شرق فرات با کردها همپیمان است.
کم کم باید منتظر عبور آمریکا از ترکیه و مسلحین به نفع کردها باشیم؛ با حضور علنی و پررنگ یگان های آمریکایی در قامشلی، این عبور کلید خورده است...