12 کانتینر حاوی سلاح که از ترکیه به مقصد لیبی در حال حمل بود، توسط نیروی دریایی یونان کشف و ضبط شد.

جالب اینه که لیبی بعد از سوریه و عراق، سومین کشور عرصه ی حضور و عملیات داعشه.