تصویر تنها آبرامز غنیمتی داعش که بعید به نظر میرسد این گروهک تروریستی توان عملیاتی نگه داشتن این جنگ افزار را داشته باشد