تا به حال به صورت رسمی عربستان 9 آپاچی در حمله به یمن از دست داده.

منطقه - تعداد:

صعده - 1 فروند

حجه - 1 فروند

مکیراس - 2 فروند

جیزان - 2 فروند

مارب - 3 فروند (روی زمین با توشکا).