تصویر برخی از کشته های داعش در اطراف فرودگاه طبقه ...

 

این منطقه شده قتلگاه این وحوش