اسماعیل هنیه در انتخابات امروز مجلس شورای حماس به ریاست دفتر سیاسی این جنبش انتخاب و جانشین خالد مشعل شد.
هنیه برای یک دوره چهار ساله رهبر حماس خواهد بود.