بعدظهر جمعه در صنعا پایتخت یمن
تظاهراتی در محکومیت تجاوزگری عربستان و پایداری و مبارزه با دشمن سعودی صهیونی