از هرخانواده یک نفر برای شناسایی پیکرها وارد بیمارستان شد وهیچ تاریخی برای تحویل پیکرها اعلام نشد..