سردار فاتح سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی در کنار یک قبضه ضدهوایی در منطقه ای نزدیک به سامرا... :applause:

 حاجی خاری شده تووو چشم دشمنان که نگووو