نمای جبل الکوم و ضاحیه سلمی در پشت سر سربازان قابل مشاهده است..