صلاح الدین، کوه های حمرین؛ چاه های نفتی علاس.

درگیری های این منطقه از کلیدی ترین عملیات ها قبل از پاکسازی جنوب کرکوکه.