این سیستم با ایجاد اختلال درهدف یابی لیزری و و گمراه کردن در تخمین مسافت یابی سیستم های ضد تانک مانند تاو و ... به محافظت از تانک کمک میکنه .