هنوز از تعداد تلفات خبری نشده اما در محل جسد دیده میشه