تروریستهای کذاب مدعی بودند بلندی رو گرفتند ولی اینطور نیست