شهید رضا خاوری از فرماندهان ارشد تیپ فاطمیون که دو روز پیش در سوریه به شهادت رسید.

عکس شهید در کنار شهید ابوحامد فرمانده قبلی تیپ فاطمیون و سردار قاسم سلیمانی