مسلحین و سرباز ارتش در کنار هم ..
مشخصه مدتیه هوا نخوردند اومدند هواخوری :))