نکته اینکه این تصویر در شبکه ای آمریکایی به نمایش در آمد .