در تعقیب فراریان فرودگاه طبقه نیروهای دعش موفق شدند تا پادگان ابوالعلاج واقع در جاده طبقه به سلمیه را تصرف کنند و حرکتشون رو به سمت پادگان اثریات ادامه بدهند

اگر سرعت تحولات به همین صورت باشه تصرف سلمیه به دست نیروهای داعش چندان دور از ذهن نیست

با تشکر از amirarsalankhan عزیز