این محله چندین بار بین ارتش و داعش دست به دست شده.

هربار داعش با انتحاری محل رو میگرفت از اونطرف هم ارتش با بمباران پسش میگرفت.خلاصه این شد که میبینید!

تقریبا صاف شده.فعلا در کنترل داعشه.