داعش عادت کرده و در حملات رمادی از پرنده های بدون سرنشین برای شناسایی و جنگ رسانه ای استفاده میکنه.

عکس هایی که مشاهده میکنید برداشت های پرنده داعشی از تل مشهیده در حومه رمادیه که امروز درگیری سنگینی رو در اون شاهد بودیم.