تصاویر مربوط به ساعات اخیر آزادسازى این منطقه میباشد.