نکته ای که باید در مورد حملات تروریستی ساختمان مجلس تهران و مرقد امام (ره) توجه داشت نوع و چگونگی این حمله و به دنبال آن اعلامیه متفاوت داعش است.

اصولا بر اساس تفکرات و خط فکری دواعش تمامی عملیات ها بر اساس کشتن حداکثری و افزایش تلفات به هر قیمت استوار است ولی عملیاتی که در تهران شاهد آن بودیم با این اصول تفاوت های آشکاری داشت و در اعلامیه ی دواعش در کلیپ کوتاهی که توسط یکی از ترویست ها تهیه شده بود؛ از لفظ مهاجمین استفاده کرد . این در حالی است که داعش برای عملیات رونده های خود از لفظ "مقاتل" (رزمنده) استفاده میکند و استفاده از لفط "مهاجمین" به نوعی اشاره بر عدم هماهنگی کامل مجموعه با سازمان است .

با توجه به این موضوع و قرار دادن آن در کنار اطلاعات منتشر شده و خنثی سازی عملیاتی که برای مراسم ارتحال امام خمینی در نظر داشتند؛ میتوان بیان کرد که این تیم با علم بر آنکه مهره ی سوخته محسوب شده و دیر یا زود توسط دستگاه های اطلاعاتی ایران دستگیر میشوند برای جلوگیری از سوخت رفتن خود اقدام به چنین عملیاتی کردند.
مشخصا بر کسی پوشیده نیست که ورود به صحن مجلس کار آسانی نیست و تقریبا غیر ممکن است.بنابراین تروریست ها با در نظر گرفتن حداقل اهداف و به قصد برهم زدن امنیت روانی جامعه اقدام به چنین عملیاتی کردند .