تصاویری که توسط داعش از درگیریهای داخل کوبانی منتشر شده ...

تصاویر کلی هست و به روز نیست