تصاویری از اردوگاه یرموک در بیخ گوش پایتخت سوریه ؛ جنوب دمشق

تصاویر از برادر عزیزم آقای خزایی