تصاویری از پیشروی نیروهای "قوة الجعفریة" لواء سیده رقیه (س) در شرق استان دمشق و سیطره بر تل سد ریشه در جنوب پایگاه هوایی السین