حجم ویرانی ها گویای جنایات آل سعود در حق مردم عربستان است.