سرتیپ ابراهیم الحمزی و سرهنگ حسن بن غشوم العقیلی، از فرماندهان مرزبانی ناحیه الخوبه عربستان در درگیری با انصارالله کشته شدند.