تصاویری از زندان داعش در منطقه عاید صغیر شهر الطبقة که اخیرا بدست نیروهای دموکراتیک تحت حمایت آمریکا افتاده است.