سوق الجبس در جنوب غرب شهر حلب خط تماس ارتش با مسلحین است و بدلیل وضعیت آن؛ قابلیت تثبیت چندانی ندارد و آنچه که مهم است مابعد سوق الجبس یعنی راشدین است .
اگر پیشرویها ادامه دار نباشد؛ وضعیت سوق الجبس به حالت قبل یعنی خالی از طرفین باز خواهد گشت .