#عملیات_محمد_رسول_الله٢ #مرحله٢

امروز سه شنبه حشد شعبى باز زدن خندق و ایجاد خاکریز در مرز عراق با سوریه از نیت این نیروها در پاکسازى کامل مرز عراق با سوریه خبر داد.
این نیروها دو روستاى جایر غلفاس و جایة را به محاصره در آوردند.