مسلحین این افراد را بعد از انفجار الراشدین حلب برای مداوا به مرز ترکیه فرستاده بودند.