CNN طی خبری به گزارش تروریست های خارجی حاضر در سوریه پرداخت ...

تصویر گویاست ... البته تروریست های روسیه بیشتر شامل چچن تبارها میشود که در تصویر کل روسیه نشان داده شده.

تونس اول

عربستان دوم

و مراکش در جایگاه سوم قرار دارد.