نیروهای کتائب توحید و جهاد، زیر گروه لواء مجاهدین، از نیروهای خارجی (اغلب زیرمجموعه های خودمختار روسیه مثل چچن و داغستان) القاعده در سوریه و حضور فعال آنها در جبهه جنوب حلب