اخبار سیطره داعش بر تدمر صحت ندارد .

البته اوضاع در اطراف تدمر مناسب نیست و تعدادی از بلندیهای اطراف بدست داعش سقوط کرده است .

از روز گذشته داعش از بدی آب و هوا استفاده کرده و موفق شد بعضی نقاط را تصرف کند و خود را به نزدیکی شهر برساند؛ پس از آن نیروهای کمکی به منطقه ارسال شده و در حال حاضر درگیریها بشدت ادامه دارد .

خبرهای تکمیلی در پست های بعدی