حسینیه الزهرا (اولین عکس بالا سمت راست) نیز هدف بمباران امروز بود.