مسلحین تروریست موفق شدند روستای سندف رو از داعش پس بگیرند ،، حملات برای بیرون کردن داعش از حربل هم ادامه داره ...
با تصرف این روستا ، فشار تا حدودی از روی مارع برداشته شد .
از طرف دیگر با وخیم تر شدن اوضاع شمال حلب و پیشروی های داعش ، جبهه شامیه طی بیانیه ای شهر اعزار رو بعنوان منطقه ای نظامی اعلام کرد .