داعش کم کم داره میخ خودشو در ولایت ( استان ننگرهار ) در شرق افغانستان می کوبونه.

دیروز داعش 2 نفر رو بجرم همکاری با دولت ( سرباز بودن ) در منطقه بتی کوت با شلیک گلوله به سر اعدام کرد...

کلا هفته پر کاری داشته داعش در ننگرهار.

اسلحه ژ 3 دست داعش، کلا این اسلحه تو افغانستان کمیابه اما اسلحه اصلی میلیشیه های دولتی پاکستانه .